základní
informace

přihlášky
a žádosti

rozvrh

omluvenka

stránky
učitelů

Kontakty

e-mail: info@2zszdar.cz

telefon

škola-info, ústředna:

566 625 515

ředitel:

566 625 540

zástupce:

566 620 266

družina:
(nemá vlastní tel. linku)

566 625 515

 

školní kuchyně, 3 ZŠ:

566 622 404

jídelna, 2. ZŠ:

566 625 164

Objednávky obědů

 

sportovní hala:

566 621 922

 

Odkazy

Učíme interaktivně

Projekt SPOLU

Klub rodičů a dětí

 

Město Žďár n. S.
MŠMT

Projekt Učíme interaktivně

 

Projekt Učíme interaktivně vstupuje do závěrečné fáze - jaro 2012

Od roku 2009 je naše škola partnersky zapojena do projektu Učíme interaktivně – zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod do výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina. Do tohoto projektu bylo zapojeno přes 20 základních škol, řídící školou se stala ZŠ Nuselská, Havlíčkův Brod.
V současné době vstupuje projekt do své závěrečné fáze a v dubnu bude slavnostně zakončen na závěrečné konferenci, kde vystoupí zástupci všech zainteresovaných základních škol.

Interaktivní prezentace

Do projektu bylo zapojeno 15 učitelů naší školy, kteří pracovali na různých pozicích – od tvůrců výukových materiálů po metodiky, kteří kontrolovali správnost a kvalitu hotových prací. Celkem jsme vytvořili 250 interaktivních výukových hodin, které jsou umístěny na společných webových stránkách projektu. V rámci celého projektu pak bylo nově vytvořeno přes 3000 výukových prezentací, ke kterým má veřejnost volně přístup. Tyto prezentace jsou také hojně využívány při výuce (většina učeben školy je vybavena multimediální technikou, 5 tříd má vlastní kvalitní interaktivní tabuli). Interaktivní prezentace umožňují aktivní fyzické zapojení žáků do vyučovacího procesu.

Software

Při tvorbě i prezentacích interaktivních materiálů je využíván osvědčený software společnosti Promethean – program ActivInspire. Tento program umožňuje nejen pohodlnou tvorbu výukových stránek, ale také využití širokých možností podpory ze strany společnosti Promethean (balíčky zdrojů, aktualizace), snadnou prezentaci vytvořených materiálů i prezentaci materiálů vytvořených prostřednictvím jiného softwaru (např. pomocí anotace plochy). ActivInsipre lze po registraci volně stáhnout ze stránek např. www.prometheanplanet.com.

Školení a vzdělávání

Tvůrci výukových materiálů prošli během uplynulých dvou let řadou školení, zaměřených na práci s interaktivní tabulí, zvládnutí všech funkcí programu Activinspire a také na metodiku a prezentaci v hodinách. Museli nastudovat materiály týkající se grafického zpracování a zásad při tvorbě prezentací, museli se seznámit s platnou legislativou týkající se autorského zákona, museli proniknout též do administrativních záležitostí projektu. Dá se říci, že se daných úkolů zhostili na výtečnou a nabrali tak značné zkušenosti pro další plánované projekty.

Žákovské referáty

Velká část žáků školy byla nějak zapojena do projektu, především v rámci ověřování vytvořených materiálů v praxi (tzv. podpoření žáci). Část žáků byla ale seznámena s interaktivním softwarem a sama si aktivně zkusila vytvořit vlastní referát/prezentaci na libovolné téma (tzv. zapojení žáci). Nejlepši z tvůrců se pak dokonce zúčastnili soutěže, ve které získali drobné věcné ceny. Žákovské práce jsou též vystaveny na webových stránkách projektu k nahlédnutí. Celkem naše škola poskytla pro tyto účely 159 žákovských prací, z nichž 6 je s environmentální tématikou. Všem žákům, kteří se takto angažovali, patří velký dík.

A co dál?

Po technické stránce byla škola vybavena 5 interaktivními tabulemi typu ActivBoard a i další třídy byly dovybaveny prezentační technikou pro účely výuky. S ohledem na finanční možnosti lze dále rozvíjet vybavenost tříd další interaktivní technikou.

Učitelé se během dvou let naučili velmi rychle používat nových vymožeností v oblasti výpočetní techniky. Zvykli si ovládat interaktivní techniku i software, využívat ve větší míře dalších multimediálních i jiných zdrojů, naučili se vše vhodně začleňovat do vyučovacích hodin. Tím získali nové kompetence výrazně ovlivňující způsob vedení výuky a také využitelné i v budoucnu, zejména pro další rozvoj.

Žáci mají od nynějška možnost využívat dalších možností – pracovat v hodinách s interaktivními tabulemi a programy, využívat nový software na počitačových učebnách. Mají mnohem více dostupné aktuální vzdělávací poznatky a internetové zdroje. V rámci získaných ICT kompetencí dokáží v mnoha případech tvořit vlastní výukové materiály a prezentace.

 

jaro 2011

Soutěž - Žákovské referáty

Součástí projektu jsou také ukázky žákovských referátů. Většinu referátů zpracovávají žáci v programu MS Power-Point. Osmáci a deváťáci se v informatice seznámili s programy Activ Studio a Activ Inspire a zkusili si několik prací připravit přímo v nich. Žákovské referáty jsou dostupné na stránkách projektu Učíme interaktivně.

V dubnu 2011 byla vyhlášena soutěž o nejlepší žákovské referáty. Soutěž je určena pro žáky, kteří zvládli alespoň základy programů Activ.

Ze školního kola postoupily dál práce:

Ryby - Karel Mlčoch, 8. A

Skaut - Martin Janíček, 8. B

Historie auta Škoda - Martin Sedlák, 9. B

Leták k soutěži - formát doc nebo formát pdf

 

jaro 2010

Název

Učíme interaktivně – zavádění a rozvoj interaktivních a multimediálních metod výuky v prostředí základních škol kraje Vysočina, reg.č. CZ.1.07/1.1.01/02.0010.

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba trvání projektu

Doba trvání projektu jsou 3 roky. Projekt byl zahájen na podzim roku 2009 a je realizován ve fázích. Dodávka techniky proběhne v první polovině roku 2010, ve stejné době budou realizovány první fáze školení a metodických seminářů. Projekt by měl být zakončen na jaře kalendářního roku 2012.

Účastníci projektu

Do projektu je zapojeno 21 základních škol z kraje Vysočina. Většina zúčastněných škol je již touto technikou částečně vybavena (průměrně 1 interaktivní tabule na školu) a aktivně s ní pracují (3 a více pedagogů na každé škole). Žadatelem je ZŠ Nuselská Havlíčkův Brod, ostatní školy (včetně naší) jsou do projektu zapojeny formou partnerských smluv. Management projektu, financování, administrativa včetně výběrových řízení, monitoring projektu atd. má na starosti „zastřešující“ žadatelská škola.

Cíle projektu

Rozšířit interaktivní způsob výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií mezi pedagogy škol zapojených do tohoto projektu. O tento způsob výuky je mezi pedagogy základních škol v současnosti velký zájem, který je ovšem limitován na jedné straně nedostatkem finančním prostředků na pořízení potřebné techniky (interaktivní tabule s příslušenstvím, dataprojektory, výukový software, výpočetní technika) a na druhé straně nedostatkem veřejně přístupných výukových a metodických materiálů. Tyto materiály slouží pedagogickým pracovníkům buď k přímé podpoře výuky nebo jako vzor pro jejich další samostatnou tvorbu vlastních příprav na výukové hodiny. Tento projekt se snaží alespoň částečně vyřešit první, ale především druhou část tohoto problému. V rámci projektu vytvoří pedagogové cca 3 300 veřejně dostupných příprav, čímž se současná, stále dosti chudá nabídka učebních materiálů podstatně rozšíří. Technika a SW pořízené v rámci tohoto projektu slouží k tomu, aby si zapojení pedagogové osvojili principy práce s moderními výukovými prostředky, v praxi ověřili správnost a účelnost vytvořených příprav a metodik, získali zpětnou vazbu od žáků i od svých kolegů. Další pořízení potřebné techniky pak mohou školy realizovat prostřednictvím dalších projektů. Dalším z cílů projektu je navázání přímé aktivní spolupráce a partnerství mezi pedagogy zúčastněných škol, Na základě výměny zkušeností, vzájemného konzultování a oponování materiálů vzniknou počátky pedagogických sítí, tedy pedagogů s obdobnými zájmy. Tyto aktivity budou dále pokračovat i po ukončení projektu.

Výstupy z projektu

A – pedagogové, kteří aktivně používají k výuce moderní interaktivní metody a pomůcky

B – zpracované výukové hodiny použitelné v praktické výuce

C – zpracované metodické materiály a návody pro interaktivní výuku v konkrétních vyučovaných
      předmětech

D – materiálně-technické vybavení zúčastněných škol

Přednosti výuky s interaktivních tabulí

  • zatraktivnění vyučování
  • nové, uživatelsky příjemné zpracování výukových témat
  • jednoduché ovládání tabule, které šetří čas a nenarušuje plynulost hodiny
  • větší zapojení žáků do vyučovacího procesu
  • možnost multimediální prezentace učiva
  • možnost prezentace informací z různých zdrojů, jejich rychlá dostupnost

Učitelé zapojení do projektu

Do projektu je v různé podobě zapojeno 12 učitelů (+ 1 administrativní pracovník), kteří jsou rozdělení podle předmětů do 11 metodických skupin. Každý z učitelů by měl během 3 let zpracovat 25 výukových prezentací s použitím softwaru dodaného spolu s technikou. Na každé partnerské škole (vč. naší) působí též 1 koordinátor projektu. Dva vybraní učitelé působí také jako členové metodických komisí, hodnotitelé prací a zároveň i jako zpracovatelé metodických materiálů. Všichni učitelé se pravidelně účastní společných školení a metodických seminářů zaměřených především na práci s interaktivní tabulí a její zapojení do výuky.

Přehled zapojených pracovníků školy

Jméno Funkce  
Mgr. Miroslav Kadlec statutární zástupce školy, člen metodické komise F-M-Inf
Mgr. Jan Hrdina koordinátor projektu na partnerské škole
Mgr. Jiří Beneš zpracovatel výukových materiálů - Zeměpis, člen metodické komise Z
Dana Milotová ekonomka, administrativní stránka projektu
Mgr. Helena Černá zpracovatel výukových materiálů – Matematika pro 1.st.
Mgr. Jana Hájková zpracovatel výukových materiálů – Angličtina pro 2. st.
Mgr. Jaroslava Kučerová zpracovatel výukových materiálů – Dějepis, výchovy
Mgr. Ivana Nováková zpracovatel výukových materiálů - Chemie
Mgr. Petra Novotná zpracovatel výukových materiálů – Český jazyk pro 1.st.
Mgr. Lenka Svobodová zpracovatel výukových materiálů - Přírodopis
Mgr. Lucie Topinková zpracovatel výukových materiálů – Angličtina pro 1.st.
Mgr. Vít Uhmann zpracovatel výukových materiálů – Přírodověda, Vlastivěda, Prvouka
Mgr. Kateřina Zedníčková zpracovatel výukových materiálů - Fyzika

Spolupráce na projektu

Ing. Monika Brücknerová, Mgr. Jaroslava Cafourková, Mgr. Eva Kutlvašrová, Mgr. Renata Skořepová,
Mgr. Jana Pastyříková

Interaktivní technika

Vzhledem k počtu zúčastněných pedagogů získá naše škola vybavení pro 5 interaktivních učeben. Ty budou umístěny tak, aby bylo umožněno jejich optimální využití (1x počítačová učebna, 2x třídy 1. stupně, 1x jazyková učebna, 1x odborná učebna 2. stupně).

Základem interaktivní učebny je interaktivní tabule a software instalovaný na připojeném počítači. Součástí dodávky je také dataprojektor umístěný nad tabulí ve vzdálenosti menší než 1 metr. To odbourává problémy se stínem. Nyní máme v provozu již 2 interaktivní učebny. Ty byly zřízeny v únoru 2010 v rámci 1. fáze montáže.

Nejnovější typ dodávané interaktivní tabule Promethean ACTIVboard řady 300 PRO má úhlopříčku cca 2 metry, integrovaný výkonný zesilovač s reproduktory a elegantní tmavě šedý design. Tabule má velice odolnou konstrukci – téměř nezničitelný melaminový povrch odolný proti fyzickému poškození. Nedílnou součástí je tzv. ACTIVpen – bezbateriové pero, kterým se tabule ovládá. Pero zaručuje jednoduchou a přesnou obsluhu. Hrot využíváme jako levé tlačítko myši, tlačítko na vrchní straně pera slouží pak jako pravé tlačítko myši.

Software

Součástí projektu je i dodávka vývojového softwaru, výukových programu i interaktivních učebnic. Vše je plně kompatibilní a uzpůsobené k využití při práci s tabulemi Promethean ACTIVboard.

Při práci s interaktivní tabulí i při tvorbě vlastních výukových prezentací mohou žáci a učitelé využívat multilicenčního programu Activstudio Professional Edition verze 3.7. Tento zdokonalený nástroj je základem celého projektu a jeho ovládání tvoří jednu z hlavních součástí společných školení.

Mezi dodané výukové programy můžeme zařadit Matematiku Conti pro 7. ročník či Fyziku Prometheus – Měření fyzikálních veličin.

Interaktivní učebnice společnosti FRAUS patří k ojedinělým produktům tohoto druhu v republice. Naše škola má prozatím k dispozici Český jazyk s čítankou pro 6. a 7. ročník a Zeměpis pro 6.,7. a 8. ročník ZŠ.

Webová prezentace projektu

Společné webové stránky celého projektu se nacházejí na adrese www.projektui.cz. Tyto stránky by měly sloužit nejen všem účastníkům projektu, ale též široké pedagogické veřejnosti. Prostřednictvím těchto stránek budou učitelé prezentovat své práce, získávat nezbytné informace a diskutovat své problémy. Zde také vznikne konečné portfolio výukových prezentací (přehledně členěné do kategorií podle předmětů), které bude volně přístupné.

p. uč. Jan Hrdina

Fotografie z realizace projektu

->na úvodní stránku   ->na začátek stránky